Monday, November 21, 2011

Ukufonelana nesithandwa sakho.

Ey' akuve kuthokozisa ukuthola i "call " evela kwi sthandwa sakho.
Kanti futhi asifani. Omunye akafuni ukufonelwa njalo okugcina sekuyisicefe.
* Kubanga isidina komunye ukufona ihora nehora ngoba uthi umkhumbule. Ziningi izindlela zokumkhombisa uthando nenkumbulo ngaphandle kokufonelana.
* Kuhle ukunikana isikhathi sokungafonelani ukuze nixoxe senikhumbulana. Ukufonelana umzuzu nomzuzu kwenza nengxoxo ingabe isaba mnandi.
* yiba nengqikithi nesizathu sokufona ngale kwalokho uzobukeka njengesilima.
* Ukuchitha isikhathi eside ocingweni kwenza ubukeke sengathi kawunayo enye into ongayenza. Lokhu kuvalela nesithandwa sakho ezinye izingcingo ezibalulekile.
* Ukufona njalo kwesinye isikhathi kakulukhulisi uthando kepha kuyalupholisa.
* Kuhle izithandani zilangazelelane.
* Makungabi nguwe ofona njalo, kodwa nika nesithandwa sakho ithuba.
* Ucingo kakulona olokuqeda zonke izindaba. Ungakhuluma kancane nesithandwa sakho bese okuningi nikuqedela senibonana.
* Kakunoma yini ongayixoxa ocingweni. Yazi okungamele ukukhulume nesithandwa sakho ocingweni.
* Ungakujwayeli ukufona isikhathi eside ngezikhathi zomsebenzi. Lokhu kungaphazamisa isithandwa sakho.
* Kayikho into ecasula izithandani njengokuthembisana ukufonelana kodwa kungenzeki. Uma uthembise ukufona ngesikhathi esithize, isethembiso masigcinwe.
* Uma ningatholananga ocingweni nesithandwa, buyela kusona uzwe ukuthi besithini.
* LUNGAPHELI USUKU UNGAMTSHELANGA UKUTHI UYAMTHANDA.
__ Mthande, Akuthande, Nithandane.

Friday, September 30, 2011

Thina sobabili "part 2

Ngiqede lapho ngikhumule isikhindi sami kanye nesangaphansi vele ngenhla kade ngikhumulile.Lapho kuvele umthondo wami osuqhanse imithambo osumile othe mpo. Uvele uwubambe uwukhothe emaceleni, ube ungidlalisa namasende., ngizwe engathi umoya uyanqamuka baby. Uvele uwujikijele emlonyeni... Uw'khiphe 2minutes later. Ngikubuyisele ngaphansi ngize ngaphezulu. Ngithathe "i condom" ngiyiqaqe, uvele uthi ucela ukungifaka.... Ung'fake bese ulala ubheka phezulu, ngikuvule amathanga, ngufake umthondo kancane kancane... Ngikuzwe uthi ...Aaaah Syaaah... Uthi lapho usungene wonke, uvele ungithandele ngemilenze. Ngifende "slowly. Uvele uchame futhi okwesithathu love....Aweeee...Mahhh...Syaaaa Ngiyachama...Syaaah...kumnandi sthandwa sami...
Lapho ngibhebhe ngisheshe manje, ngifende nguwuzwe ukuthi wonke usuphakathi umthondo. Ngibhebhe into ehambayo ngok'shesha. Ngikuzwe ukhala -Aweee nkos' yami... Uchame futhi okwesine.
Ngizwe lapho usung'lekelela, ufende lapho ungazibeki phansi...
Si role siye le na le nombhede ube ngaphezulu, ung'bhebhe okwangempela baby, sibuye siphenduke ube ngaphansi.
Lapho ingquza usungivulele yona yonke. Siyabhebhana nje... Sengikubambe amabele "nicely" and lapho sesimanzi te...
Ngiyakunika nawe uyanginika, sekukhala ubuxhafaxhafa nje, kuhlangene amanzi egolo, umjuluko, umthondo kanye nengquza.
Ey sthandwa sami ngizwe usuthi "Oooh baby.,. Aaaahhh... "Uchame futhi okwesihlanu.
Ngikuphendule sishaye i "Doggie style". Ngiwufake wonke umthondo, ngikupetule ngezinqa. Lapho umunwe owodwa ugoqoza umdidi wakho. Ngiyeke leso stayela, ngikuphendule ulale ubheke phezulu, ngigaxe imilenze yakho emahlombe ami. Ngiyibhebhe yonke igquza.
Ngisuke lapho ngehlise owodwa umlenze, omunye ngisawugaxile.
Ngiwufake umthondo ungene wonke ngamandla, ngikubhebhisise. Ngifende ngokushesha lapho. Ngibuye ngiwukhiphe, ngiwufake futhi. Ngifende ngamandla., Oooh,..Ahhhh... Ngisishaye sivinjwe i condom "Ngichame". Silale sìhefuzela sobabili size sizumeke...

Thina sobabili "part 1

Sobabili endlini siqabulana, imilomo isondelane kancane kancane. Ngikubambe isilevu sakho siqabulane so sweet and slowly.Sikwenze lokho for about a minute or two, bese ngikuphakamisa ikhanda ngikukhothe slowly entanyeni, esilevin', emva kwezindlebe "while my left hand is caressing your backside.Lapho usuyahefuzela kancane, and izandla zam sezikubambe izinqa and sqeeze it tightly and gently, ngibuye ngizihambise emnsinsileni...Ngize esifubeni sakho ngisiqabule qede ngisikhothe "so affectionalety". Lapho baby uzize sengathi uphelelwa umoya.Ngesinye isandla ngiziyeke izinqa, ngiqaqe isheth' lakho, bese ngikhotha ibele lakho laka right "so sweet. "Mmmh "lapho ngikuzwe udonsa umoya slowly, uw'khiphe usuthi "aaaah Syaaaa...Ngiqe iskirt sakho, ngikukhumule ngisibe ke eceleni, ngiguqe ngedolo. Ngikukhothe isisu...inkaba...amahips... Lapho ngikuzwe ungibamba ikhanda kamnandi.Ngikukhothe emgqeni wephenti "slowly" ngize ngiphendukele ngemuva, ngiqede ngikupantse kamnandi "Mmmh...Ngisuke lapho ngilehlise iphenti "kancane kancane, ngize ngilikhiphe lonke ngemilenze. Ngihambise isandla sami phezu kwe "Muffin lapho isimanzi te. Ngipholishe amathanga smoothly.Ngisuke lapho ngikusendezele embhedeni, ngikulalise ngikubhekise phezulu. Amadolo akho ngiwamise ngikuvule amathanga, ngikukhothe slowly phakathi kwamathanga. Ngize kancane kancane ngasenkomeni eyabe isimanzi 'amanzi egolo' "Mmmm...Lapho nje ngingakafiki enkomeni uvele uchame... Ngwaqale ngolimi amanzi egolo, ngiwakhothe "sowly", lapho usulokhu ufenda ubala. Mese ngidonsa ithawula ngikusule kahle ngesineke ngalo.Ngiqede ukukusula. Ngikuvule isibumbu...ngisingenele ngolim, lapho amadevu ami amancane ekugudla kamnandi emsunwini. Mmmh...baby uchame futhi okwesibili. Ngiqhubeke ngiwumunce umsunu. Ngiyeke ukumunca, ngifake umunwe nginwaye ngawo slowly sthandwa sami.

Sunday, June 5, 2011

Ucansi

Mmmh...>ecabanga<
Sesinqunu sobabili sihleli embhedeni. Mmh lapho ngikuphulula amabele kamnandi ngolimi, ngesinye isandla ngibe ngidlalisa umsunu osumanzi te.
Ngehle kancane ngize enkabeni, ngiy'dlalise ngolimi "slowly". Ngehlele kwi muffin, lapho isinjani amanzi egolo and usuyivule yonke.
Ngiyingenele ngolimi, mmmh pho ngiyawuthanda yin' ujuice ophuma engquza esiqhanyelwe.
Ngik'fende ngolimi, lapho nawe uyang'lekelela, nekhanda lami usulibambe ngqi, ngikuzwe usuthi "Ahhh... Baby ngicela ung'bhebha manje...
Ngiphakame, ngik'phendule uguqe ngamadolo kube sengathi senza i doggy style. Lapho usudunusile inkomo isihleli obala. Mmhh... Ngiy'ngenele ngolimi ngiqhamukela ngemuva. Wow! Lapho ngikuzwe uhefuzela "Aweee.. Maaah,, uchame.
Ngikulinde uchame uze uqede. Ngikuzwe uthi "Baby ngcela ufake umthondo manje.
Lapho ngikudunusise ubheke emuva imilenze yakho ume ngayo phansi, ubambe umbede. Ngiwufake kancane kancane umthondo wami osuqhanyelwe ngalendlela., uze ungene wonke engquza.
Mmh baby, uvele ulekelele zisuka nje ngok'fenda. Lapho ngifende "deeply" ngisheshe kodwa not kakhulu.
Ngithi ukuw'khipha kancane, ngik'dlalise umsunu ngomunwe, ngiphinde ngiwubusheke umthondo. Ngiwugudlise umsunu umthondo, ngiwuzungezise wonke amakhona bese ngiwuhlohla phakathi.
Lapho sesikhala sobabili ngenxa yobumnandi bokubhebhana. Ngiwukhiphe umthondo usumanzi te, bese ngigibela embhedeni ngilale ngibheke phezulu, lapho umthondo ume mpo ubheke phezulu.
Mmh, uvele uy'zele wena love. Ungifulathele, bese uhlala phezu kwami, inkomo uyihlohle yonke emthondweni wami.
Mmm... ungifende ngamandla. Lapho sengiyaquma nje ngizwa ubumnandi bengquza. Aahhh... Ngihluleke ukuzibamba, ngiqine, kanti vele sesiyachama sobabili.

Saturday, June 4, 2011

True love never end.

Bakwethu ngabe isithandwa sakho uyasithanda ngeqiniso?Phela baningi abathi "ngiyak'thanda" kepha umuntu ebe ezikhohlisa yena uqobo lwakhe.

Uthando luyabekezela, uthando lumnene, alunamhawu.Uthando aluzigabisi, aluzikhukhumezi kepha luziphatha kahle ngokufanele, aluzifuneli okwalo luyazenzekela, aluphoqwa, alunagqubu, alithokozi ngokungalungile, kepha luthokozela iqiniso. Uthando lubekezelela izinto zonke, lukholwa izinto zonke, luthemba izinto zonke, lukhuthazela izinto zonke.Uthando lweqiniso alisoze laphela.